Közösségi szolgálat

A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok

A nemzeti köznevelési törvény 6. § (4) alapján a 2016. január 1-jét követően a középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása, kivéve a felnőttoktatásban részt vevő tanulókat és azon sajátos nevelési igényű tanulókat, akiket a szakértői bizottság javaslata alapján a közösségi szolgálat alól az igazgató határozatban mentesített.

A közösségi szolgálat egy olyan – a közösség érdekeit szolgáló – tevékenység, a tanulók különböző készségeit és kompetenciáit (pl. önbizalom, felelősségvállalás, empátia stb.) fejlesztő pedagógiai eszköz, mely hozzájárul ahhoz, hogy a középiskolás tanulók megismerjék a közösségben való tevékenykedés erejét, az ily módon szerzett tudásukat életük során jól hasznosíthatják.

A közösségi szolgálatot az alábbi területeken lehet végezni

  1. egészségügyi,
  2. szociális és jótékonysági,
  3. oktatási, 
  4. kulturális és közösségi,
  5. környezet- és természetvédelemi, 
  6. polgári- és katasztrófavédelmi,
  7. közös sport és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, idős emberekkel.

A közösségi munka megkezdése előtt a tanulóknak jelentkezési lapot kell kitölteniük.

A kitöltött, szülő/gondviselő aláírásával ellátott jelentkezési lapot le kell adni az iskolai koordinátoroknak.

Iskolai koordinátorok:

Neve: Deák Béla és Wetzlné Czivisz Edit

Elérhetőség: Telefon: 06-34-540-680

E-mail küldése

Az iskolán kívüli külső szervezet bevonásakor az iskola és a felek együttműködésükről megállapodást kötnek, amely tartalmazza a megállapodást aláíró felek adatait és vállalt kötelezettségeit. Az együttműködési megállapodás minta letölthető innen.

A tanuló tevékenységéről köteles közösségi szolgálati naplót vezetni, az elvégzett tevékenységet a fogadó szervezetnél igazoltatni. Közösségi naplót a tanuló osztályfőnökétől kérhet, aki a kiadott naplókról nyilvántartást vezet. Elvesztett közösségi naplót csak térítési díj ellenében tudunk pótolni.

Az iskolai koordinátor, illetve az osztályfőnök a napló alapján tudja nyomon követni a tanuló tevékenységeit, és a szükséges adminisztrációt, igazolásokat bejegyezni. Az osztályfőnök minden évben a bizonyítványban és a törzslapon dokumentálja, hogy az adott tanévig a tanuló hány óra közösségi szolgálatot teljesített.

A tanulói jogviszony megszűnésekor, valamint a rendes érettségi vizsga megkezdésekor az iskola igazgatója két példányban igazolást állít ki a közösségi szolgálat teljesítéséről, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad.

További információk megtalálhatók a www.kozossegi.ofi.hu honlapon

Fogadószervezetek listája, akikkel Iskolánknak együttműködési megállapodása van.

Partnereink listája

 

Képek: